ADATVÉDELMI NYILATKOZAT

Adatvédelmi nyilatkozat

Preambulum

Az LBS ECoNET Informatikai és Gazdasági Szolgáltató Kft. (a továbbiakban: LBS ECoNET Kft.) kiemelt figyelmet fordít arra, hogy adatkezelése során betartsa a GDPR előírásait, valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény és a személyes adatok védelmére irányadó egyéb hatályos jogszabályok rendelkezéseinek betartásával, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH), illetve az adatvédelmi biztos tevékenysége során kialakult adatvédelmi gyakorlatnak megfelelően járjon el.

Jelen nyilatkozatban tájékoztatjuk a www.lbseconet.hu weboldal látogatóit (a továbbiakban: érintettek) az oldalon történő regisztrációval, kapcsolatfelvételi kéréssel, az oldalon keresztül elérhető egyéb szolgáltatások igénybevételével kezelt személyes adatok köréről, az adatkezelés során követett gyakorlatáról, a személyes adatok védelme érdekében tett szervezési és technikai intézkedéseiről, valamint az érintettek jogai gyakorlásának módjáról és lehetőségeiről.

 1. Az adatkezelő megnevezése
 2. Név: LBS ECoNET Kft.
  Székhely és levelezési cím: 2310 Szigetszentmiklós, Kossuth u. 3-5.
  Cégjegyzék száma: 13-09-106408
  Képviselő neve: Fritz Márton István
  Telefonszám: (24) 950 376
  E-mail cím: info@lbseconet.hu
  Portálcím: www.lbseconet.hu

 3. Az adatkezelés szabályai
 4. Jelen szabályzatban szereplő kifejezések, fogalmak megfelelnek az Infotv. 3. §-ban meghatározott értelmező fogalommagyarázatoknak. Az alábbiakban meghatározott jelentésnek megfelelően kell értelmezni, a meghatározások a nyilatkozat teljes szövegére érvényesek:

  • adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve, hogy a technikai feladatot az adatokon végzik;
  • adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely szerződés alapján – beleértve a jogszabály rendelkezése alapján kötött szerződést is – adatok feldolgozását végzi;
  • adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen azok gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése;
  • adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végrehajtatja;
  • adatmegjelölés: az adat azonosító jelzéssel történő ellátása annak megkülönböztetése céljából;
  • adatmegsemmisítés: az adatokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése;
  • adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele;
  • adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges;
  • adatzárolás: az adat azonosító jelzéssel történő ellátása további kezelésének végleges vagy meghatározott időre történő korlátozása céljából;
  • adatvédelmi incidens: személyes adat jogellenes kezelése vagy feldolgozása, így különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés;
  • EGT-állam: az Európai Unió tagállama és az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más állam, továbbá az az állam, amelynek állampolgára az Európai Unió és tagállamai, valamint az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban nem részes állam között létrejött nemzetközi szerződés alapján az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam állampolgárával azonos jogállást élvez;
  • érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy;
  • harmadik ország: minden olyan állam, amely nem EGT-állam.
  • harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval;
  • hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez;
  • különleges adat:
   1. a faji eredetre, a nemzetiséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti tagságra, a szexuális életre vonatkozó személyes adat,
   2. az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre vonatkozó személyes adat, valamint a bűnügyi személyes adat;
  • Az LBS ECoNET Kft. különleges adatot nem kezel, e körbe tartozó adatokat az oldalon nem kell megadni.

  • nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele;
  • személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret –, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés;
  • tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri.

  Az adatkezelés jogalapja az Infotv. 5.§ (1) bek. a) pontja alapján az érintett önkéntes hozzájárulása.

  Az adatkezelés célja az oldalon közzétett információk, szolgáltatások elérésének és jogszerű igénybevételének biztosítása. Adatkezelő az érintett által megadott – az adatkezelési cél eléréséhez szükséges és arra alkalmas – adatokat célhoz kötötten, kizárólag a szolgáltatások, termékek elérése, megrendelése, a kapcsolódó információk megismerése, az érintettel létrejövő szerződéses kapcsolatból származó kötelezettségek teljesítése és jogosultságok érvényesítése, továbbá harmadik felek jogos érdekeinek védelme érdekében kezeli.

  A weboldal működéséhez, azon az érintett által végrehajtott intézkedésekhez, aktivitáshoz kapcsolódó naplóadatokat – a bejelentkezéshez igénybe vett számítógép, illetve más, a honlap elérésére használt eszköz technikai azonosító adataival – adatkezelő rendszere külső beavatkozás nélkül, automatikusan rögzíti. Ezen adatok rögzítéséhez és kezeléséhez érintett a weboldal megnyitásával, illetve a szolgáltatás igénybevételével kifejezetten hozzájárul. Az érintettek által a weboldal, illetve a szolgáltatások eléréséhez, használatához igénybe vett böngészők, egyéb szoftverek és eszközök adatrögzítése és kezelése az LBS ECONET érdek- és felelősségi körén kívül történik, azokért adatkezelő nem vállal felelősséget.

  Az oldal a testre szabott kiszolgálás érdekében a felhasználók számítógépén egy vagy több adatcsomagot, cookie-t – azaz egy-egy karaktersorozatot tartalmazó technikai állományt – telepíthet, amely(ek) révén azok böngészője egyedileg azonosítható lesz. A rendszer a cookie-kat csak egyes aloldalak megnyitása esetén küldi el a látogatók számítógépére, azok csak az adott aloldal meglátogatásának tényét és a megnyitás időpontját rögzítik, további információt nem tárolnak.

  A böngészők többségének menüsorában található „súgó” menüpont tájékoztatást nyújt arra vonatkozóan, hogy a böngészőben hogyan lehet a cookie-kat letiltani.

  Az LBS ECoNET Kft. az adat felvétele előtt minden esetben közli az érintettel az adatkezelés célját, valamint az adatkezelés jogalapját. Adatkezelő a személyes adatokat a jelen nyilatkozatban meghatározottaktól eltérő célra nem használja fel. Személyes adat harmadik személyeknek csak az érintett előzetes tájékoztatáson alapuló hozzájárulása esetén adható át. Fenti kitétel nem vonatkozik a jogszabály, bírósági ítélet, vagy más hatósági határozat, kötelező érvényű megkeresés alapján kötelező adattovábbításokra.

  Adatkezelő a jelen nyilatkozatban meghatározott cél eléréséhez szükséges mértékben kezel adatokat. Az adatkezelés minden szakaszában megfelel a jelen nyilatkozatban meghatározott céloknak. Az LBS ECoNET Kft-nél adatkezelést végző alkalmazottak és a Társaság megbízásából az adatkezelésben résztvevő, annak valamely műveletét végző szervezetek alkalmazottjai kötelesek a megismert személyes adatokat üzleti titokként megőrizni.

  Adatkezelő a személyes adatok védelme érdekében minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést megtesz és kialakítja mindazon eljárásokat, amely a kezelt adatok – technika jelenlegi állása szerint észszerűen elérhető – legmagasabb szintű biztonságát (az adatok jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás elleni védelmét) garantálja, illetve az Infotv., valamint az egyéb adat- és titokvédelmi jogszabályok rendelkezéseinek érvényre juttatásához szükséges.

 5. A kezelt személyes adatok köre
 6. A portálon történő regisztráció során a következő adatok megadása szükséges:

  • teljes név;
  • e-mail cím;
  • telefonszám;
  • az érintett által képviselt gazdasági társaság megnevezése.

  Az oldal látogatása során automatikusan rögzítésre kerülő technikai adatok kizárólag abban az esetben minősülnek személyes adatnak, amennyiben azok az érintettel kapcsolatba hozhatók, illetve amennyiben az érintettel fennálló kapcsolatuk az adatkezelő által helyreállítható.

 7. Az adatkezelés időtartama
 8. A kapcsolatfelvétel keretében megadott személyes adatok kezelése a kapcsolatfelvétellel (az adatkezelési hozzájárulás megadásával) kezdődik és a hozzájárulás visszavonásáig vagy legkésőbb a kapcsolatfelvételt követő 2 évig tart.

  Az Infotv. 6. § (5) bekezdése alapján a törvény által az adatkezelő részére kötelezően előírt megőrzési, vagy más jogi kötelezettségek teljesítése, valamint – ha az a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll – az adatkezelő, vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése érdekében adatkezelő további külön hozzájárulás nélkül, vagy az érintett hozzájárulásának visszavonását követően is kezelheti a személyes adatokat.

 9. Az adatokat megismerő személyek köre, adattovábbítás, adatfeldolgozó igénybe vétele
 10. Az adatokat kizárólag adatkezelő bizalmas adatok megőrzésére kötelezett, az adatkezelés céljának megvalósításához szükséges feladatokat ellátó munkatársai jogosultak megismerni. Az adatkezelő nevében, vagy érdekkörében eljáró személyek az adatokat nem tehetik közzé, harmadik személyek részére nem adhatják át. Adatkezelő eljáró munkatársai jelen adatvédelmi nyilatkozat rendelkezéseit ismerik és magukra nézve kötelezőnek ismerik el.

  Személyes adatok akkor továbbíthatók, valamint a különböző adatkezelések akkor kapcsolhatók össze, ha az érintett ahhoz hozzájárult, vagy törvény azt megengedi, és ha az adatkezelés feltételei minden egyes személyes adatra nézve teljesülnek. Adatkezelő harmadik országba nem továbbít személyes adatokat.

  Adatkezelő az adattovábbításokról nyilvántartást vezet, amely tartalmazza az adatok továbbításának időpontját, a továbbítás jogalapját és címzettjét, valamint a továbbított adatok körét.

  Adatkezelő az alapul fekvő informatikai rendszer üzemeltetése, a megrendelések teljesítése, illetve az elszámolás rendezése körében adatfeldolgozót vehet igénybe. Adatkezelő az adatfeldolgozók eljárásáért az Infotv-ben előírt felelősséget vállal. Az adatkezelő által igénybe vett adatfeldolgozó saját céljára adatfeldolgozást nem végezhet, az adatkezelést érintő érdemi döntést nem hozhat, a tudomására jutott személyes adatokat kizárólag az adatkezelő rendelkezései szerint dolgozhatja fel.

 11. Érintett jogai és jogérvényesítési lehetősége
 12. Az érintett az Infotv. 21. §-ban felsorolt esetekben tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen. Az adatkezelő a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn, de legfeljebb tizenöt (15) napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja.

  Ha az adatkezelő az érintett tiltakozásának megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

  Ha érintett az adatkezelő döntésével nem ért egyet, illetve, ha az adatkezelő az intézkedésre irányadó határidőt elmulasztja – a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított harminc (30) napon belül – bírósághoz fordulhat.

  Érintett tájékoztatást kérhet az adatkezelő által kezelt, illetve az adatkezelő által vagy a rendelkezése szerint megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott személyes adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az esetlegesen bekövetkezett adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről, illetve – adattovábbítás esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről. Érintett kérheti az adatok helyesbítését, azok törlését, vagy zárolását, illetve észrevételt tehet az adatkezelésre vonatkozóan. Adatkezelő a lehető legrövidebb idő alatt, legfeljebb az erre irányuló megkeresés megérkezésétől számított tizenöt (15) napon belül írásban tájékoztatja érintettet.

  Adatkezelő a helyesbítésről, zárolásról, megjelölésről és törlésről értesíti érintettet.

  Érintett jogainak adatkezelő általi megsértése esetén bírósághoz (választása alapján a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszékhez is) fordulhat, illetve bejelentést tehet a NAIH-nál (címe: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C, postacíme: 1530 Budapest, Pf.: 5., telefon: +36 (1) 391-1400, e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu, portálcím: www.naih.hu).

  Adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével másnak okozott kárt köteles megtéríteni. Az érintettel szemben az adatkezelő felel az adatfeldolgozó által okozott kárért is. Adatkezelő mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a kárt az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő. Nem kell megtéríteni a kárt annyiban, amennyiben az a károsult (érintett) szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.

  Amennyiben érintett a kapcsolatfelvétel során harmadik fél adatait adta meg, adatkezelő a regisztráló féllel szemben felmerülő kárigényét érvényesítheti. Adatkezelő minden elvárható segítséget megad az eljáró hatóságoknak a jogsértés megszűntetése, körülményeinek feltárása és a jogsértő személyének megállapítása érdekében.

  Adatkezelő az érintettek által megadott személyes adatokat nem köteles ellenőrizni. A megadott adatok megfelelősségéért kizárólag az azt megadó személy felel. Bármely érintett e-mail címének megadásakor felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről kizárólag ő vesz igénybe szolgáltatást. E felelősségvállalásra tekintettel egy megadott e-mail címen történt belépésekkel összefüggő mindennemű felelősség kizárólag azt a felhasználót terheli, aki az adott e-mail címet regisztrálta.

 13. Egyéb rendelkezések
 14. Az oldal html kódja adatkezelőtől független, külső szerverről érkező és külső szerverre mutató hivatkozásokat tartalmazhat. A külső szerver segíti a honlapon a látogatottsági és egyéb web-analitikai adatok független auditálását. A web-analitikai szolgáltató az adatkezelő megbízásából személyes adatot nem, csupán az érintettekre utaló információktól megfosztott adatokat jogosult kezelni. Az LBS ECoNET Kft. részére a web-analitikai szolgáltatást a Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043) végzi, a Google Analytics szolgáltatásának keretében (a szolgáltatásról további információk a www.google.com honlapon érhetők el).

Szigetszentmiklós, 2018.09.28.

LBS ECoNETLBS ECoNET Kft.

: +36 24 950 376

: info@lbseconet.hu

Nagyvállalatoknak

KKV szektor